#

071-3717542 ,
امروز : 1397/11/27 /

#


بزرگترین تولید کننده کود در ایران. کود های شیمیایی و آلی- تولید بیش از 60 محصول-


مجموعه رستوران ایرمان irman food
گود مایع فرتی سولفور
بذر مال روی کیمیا ( سابق Graw More)
بذر مال روی کیمیا (Graw More)
روغن ولک یا مویان کیمیا
بذر مال روی کیمیا ( سابق Graw More)

مطالب من